Salgs- og leveringsbetingelser

Betingelsernes gyldighed.

Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Tiset Savværk A/S, med mindre andet er aftalt.

Tilbud og ordre.

Alle tilbud fra Tiset Savværk A/S er uforbindende. En ordre er først bindende efter Tiset Savværk A/S fremsendelse af skriftlige bekræftelse.

Alle priser er baseret på Danske kroner, medmindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelser.

Køber er forpligtiget til, indtil levering, at accepter ændringer i moms og afgiftssatser, kurser, toldsatser, fragtrater, råvarepriser eller overenskomst bestemte arbejdslønninger.

Levering.

Med mindre andet er aftalt i tilbud og ordrebekræftelse er alle leverancer ab lager Tiset Savværk A/S.

For leverancer af kunde tilpasset ordre, er Tiset Savværk A/S berettiget til at levere med en afvigelse i mængden på +/- 10%, uden at dette medføre yderligere ændringer i forhold til den aftalte pris.

Levering indenfor 2 uger, efter den i ordre bekræftelsen angivne leverings terminer, skal i enhver henseende betragtes, som rettidig leveret.
En sådan udskydelse giver ikke køberen ret til at udøve misligeholdelse beføjelser over for Tiset Savværk A/S.
Desuden forbeholder Tiset Savværk A/S, sig retten til at suspender leveringstiden i tilfælde af strejke, lock out, og andre former for force majeur.
Såfremt de nævnte hindringer for en ordres effektuering er til stede, forbeholder Tiset Savværk A/S, sig retten til at annuller ordren.

Såfremt forsinkelsen med en leverance ikke skyldes de ovennævnte forhold, er køber berettiget til efter overskridelsen af leveringstid, at fastsætte en rimelig og endelig frist for leveringen, såfremt levering ikke finder sted indenfor denne frist er køber berettiget til at annullere aftalen, I øvrigt kan køber ikke rejse krav mod Tiset Savværk A/S, i tilfælde af forsinkelse.

Betaling.

Tiset Savværk A/S betalingsbetingelser er normalvis 14 dage netto, medmindre andet er aftalt.

Ved betaling efter betalingstidspunktet beregner Tiset Savværk A/S, en rente som udgør 2 % pr. måned, fra fakturaens forfaldsdato, for udskrivning af rente faktura beregnes et gebyr på 100,00 kr.

Private personer kan ikke opnå kredit, med mindre andet er aftalt. for virksomheder er kredit maksimum 10.000,00 kr. med mindre andet er aftalt.
Køber er pligtig til at bidrage med relevante oplysninger i forbindelse med søgning om højere kredit maksimum.

Alle ordre under 1000,00 kr. tillægges 250,00 i ordre gebyr + moms.

Hvis Tiset Savværk A/S, vurdere at købers betalings evner er forringet efter modtagelse af ordre bekræftelse, er køber forpligtiget til at stille sikkerhed, for købesummens betaling eller forudbetale købesummen.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke på forhånd er skriftligt til kende givet af Tiset Savværk A/S, og har ikke ret til at tilbageholde, nogen del af købesummen på grund af sådanne modfodringer. 

Ejendomsforbehold.

De solgte vare forbliver Tiset Savværk A/S´ ejendom indtil købesummen er lagt i sin helhed.

Produktinformation.

Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger mm. om produktets funktion og anvendelse, samt andre tekniske data om varen, som ikke er skriftligt bekræftet i aftalen med køber, er alene vejledende og uforbindende for Tiset Savværk A/S.

Mangler og reklamationer.

Køber skal kvittere for produkterne ved modtagelsen, med mindre andet er aftalt, og bekræfter ved kvitteringen antallet af modtagne varer. Køber er forpligtiget til at undersøge produkterne straks efter modtagelsen. Mangler som bliver opdaget eller burde være i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal meddeles skriftligt til Tiset Savværk A/S, inden for 3 arbejdsdage, købere må ikke foretage sig noget med produktet, før der forelægger en skriftlig aftale med Tiset Savværk A/S.
Tiset Savværk A/S mangelansvar bortfalder under alle omstændigheder, senest 1 år fra varens levering.

Kunde tilpasset produkter, tages ikke retur, og omkostninger i den forbindelse afholdes af køber.

Såfremt Tiset Savværk A/S, hæfter for en mangel, foretager Tiset Savværk A/S deres egen vurdering om udbedring eller afhjælpning. En sådan afhjælpning finder sted snarest efter, at Tiset Savværk A/S, har modtaget varen retur fra køber.
Desuden kan køber ikke rejse krav mod Tiset Savværk A/S, i forbindelse med fejl og mangler ved produkterne. Uanset om købers tab direkte eller indirekte måtte være forårsaget at fejl og mangler ved produktet Det præciseres således, at Tiset Savværk A/S´ ansvar ikke omfatter ansvar for driftstab avance tab eller andet direkte tab. Endvidere præciseres det, at Tiset Savværk A/S´ eventuelle erstatningspligt, ikke kan overstige den for vedkommende produkts fakturerede værdi.

Returvarer.

Bortset fra ovenstående punkter, har køber ingen returret, medmindre dette forudgående skriftligt er aftalt med Tiset Savværk A/S, køber er i så fald forpligtiget til, at betale et gebyr i henhold til Tiset Savværk A/S´ til enhver tid gældende gebyr for håndtering af returnerede produkter. Produkter og paller tages kun tilbage, når de returneres for købers regning og risiko, samt modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Produktansvar.

Tiset Savværk A/S, er ansvarlig for skade på personer og ting, som følge af mangler ved de leverede produkter, i det omfang ansvaret følger gældende lovregler om produktansvar, Tiset Savværk A/S hæfter dog ikke for skade af fast ejendom eller løsøre, der er beregnet til erhvervsmæssige benyttelse (erhvervs tingskader).

Tiset Savværk A/S kan herudover ikke gøres ansvarlig for driftstab, avance eller andet indirekte tab i anledning af produktansvar.

Tvist og lovvalg.

Eventuelle uoverensstemmelser mellem køber og Tiset Savværk A/S, som ikke kan afklares ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret ved byretten i Haderslev, i det omfang Tiset Savværk A/S, måtte blive pålagt et ansvar overfor tredjemand, som skyldes forhold hos køber, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Tiset Savværk A/S.